فصلنامه دریچه

فصلنامه دريچه که درسالهاي نخست فعاليت با نام حسنات با موضوعاتي در زمينه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي منتشر مي شد و با بهره گيري از مقالات استادان و صاحب نظران کشور که اسامي بعضي از آنها در شوراي نويسندگان موجود است نقش مؤثري در زمينه مسايل فرهنگي کشور ايفا نمود.
سپس فصلنامه حسنات به دريچه تغيير نام يافت و حوزه انتشار آن از استان اصفهان به کشور ارتقا يافت و افراد بيشتري از آن بهره جستند.
ويژه نامه هايي به ياد ماندني از هنرمندان بزرگي چون تاج اصفهاني، حسن کسايي، ارحام صدر تهيه شد که بسيار مورد توجه قرار گرفت.

بیش تر از500

مقاله

20

سال سابقه

53

شماره فصلنامه

  • مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه 

    حسین ملایی
  • جانشین مدیرمسوول فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه

    دکتر ابراهیم جعفری
  • سردبیر فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه

    مجید زهتاب