شماره 45 پاییز

شماره 44 تابستان
ژوئن 27, 2020
شماره 46 زمستان
ژوئن 27, 2020

شماره 45 پاییز

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت سیزدهم
حسین مولاییمدیر مسئول فقر را چار های باید
دکتر ارنواز فیروزیانپژوهشگر ادبیات تطبیقیهزار ویک روز در دیدار با مارزلف هزارویک روز (الف النهار)
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش سوم
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودبوروکراسی علم و شبه دانش
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانواژ هها » به منزلۀ «مادرنهاد »ها
دکتر عبدالمهدی رجاییپژوهشگر تاریخ معاصر و اصفهان پژوهصنعت گردشگری در اصفهان
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیهنر برای هنر، هنر برای مردم، هنر برای پول
دکتر محمد جعفر یاحقیعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدشیر آهنکوه، شاعری از ای نگونه که بامداد بودکارنامۀ شاعری شاملو
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدکه نترین نسخۀ سفرنامه ناصرخسرو
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوققسمت ششم
دکتر محمدرضا مصاحبیعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اصفهان گروه روا نشناسی«کی مرگی » یا اوتانازیپایان کار کیخسرو در شاهنامه
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران شد خزان گلشن آشنایییادی از رهی معیری و نگاهی به ترانۀ خزان عشق
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسینقش فرهنگی خاندا نها در جامعة قدیم
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت چهاردهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان
محسن احمدوندی دکتری زبان و ادبیات فارسی زندگی و مرگِ راوی در گروِ روایتگری اوست
مصطفی جلیلی تقویاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرانآمیختگی نقد ادبی و مطالعات تصوفبررسی شک لگیری یک سنت تحقیقی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، از فروزانفر تا پورنامداریان
منیر عزتیچشمهای ساده
نگار یاحقیپژوهشگرحقوق و همکار سازمان پزشکان بدون مرزفرانسه، سرزمین پناهندگی؟گزارشی از کار با سازمان پزشکان بدون مرز در پاریس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code