فصل نامه دریچه

فصلنامه دريچه که درسالهاي نخست فعاليت با نام حسنات با موضوعاتي در زمينه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي منتشر مي شد و با بهره گيري از مقالات استادان و صاحب نظران کشور که اسامي بعضي از آنها در شوراي نويسندگان موجود است نقش مؤثري در زمينه مسايل فرهنگي کشور ايفا نمود. سپس فصلنامه حسنات به دريچه تغيير نام يافت و حوزه انتشار آن از استان اصفهان به کشور ارتقا يافت و افراد بيشتري از آن بهره جستند. ويژه نامه هايي به ياد ماندني از هنرمندان بزرگي چون تاج اصفهاني، حسن کسايي، ارحام صدر تهيه شد که بسيار مورد توجه قرار گرفت.

  • مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه 

    حسین ملایی
  • جانشین مدیرمسوول فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه

    دکتر ابراهیم جعفری
  • سردبیر فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه

    مجید زهتاب

لطفاً ثبت نام نمایید

جهت دانلود مقالات و شماره های فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقصادی دریچه ثبت نام نمایید